ติดตามเราได้
หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

๑. การพิจารณาโครงการใหม่ แบ่งออกเป็น ๕ กรณี คือ

 ๑) โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี หรือมีบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเป็นผู้ร่วมวิจัย ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการฯ

 ๒) โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานรัฐบาลภายนอกโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

 ๓) โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากบริษัทเอกชนทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ หรือทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ เก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 ๔) โครงการวิจัยที่เข้าข่ายประเภทได้รับการยกเว้นการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Research with Exemption review) เก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการฯ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

 ๕) โครงการวิจัยที่ไม่ได้รับทุนจากที่ใด ขอให้ผู้วิจัยจัดทำเรื่องขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และแนบหลักฐานการขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมมาพร้อมกับโครงการวิจัยที่ขอรับการรับรอง

๒. การพิจารณาโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ การต่ออายุการรับรองโครงการ การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย หรือ การพิจารณารายงานไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัย ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

๓. ผู้วิจัยชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการฯ โดยจ่ายเงินที่งานการเงิน กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น ๖ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี หรือโอนเงินค่าธรรมเนียมเข้า บัญชีกองทุนสวัสดิการกรมการแพทย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนชยางกูร บัญชีเลขที่ ๓๒๑-๐-๒๕๔๗๑-๐ พร้อมทั้งนำใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี หรือสำเนาใบโอนเงินของธนาคาร ส่งมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการต่อไป (เงินจำนวนนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่าโครงการที่เสนอจะได้รับอนุมัติให้ดำเนินการหรือไม่ก็ตาม)